Med 2019 kommer de første R2 autoriserede personer, - men hvor attraktiv er denne autorisation? Hvor mange kan komme i betragtning til denne autorisationsform? Hvor meget kontrol vil det kræve fra kommunernes side? Der er mange spørgsmål, når det drejer sig om privat rottebekæmpelse og nærmere bestemt de nye R2 ordninger. Hvordan er det så lige med de gammelkendte sikringsordninger? Hvornår må den R1 autoriserede indgå aftale? Skal den R1 autoriserede bekæmpe rotter på en ejendom, hvor der er indgået en aftale?
 
 
Med dette nyhedsbrev vil jeg kort opridse nogle af de faktiske krav samt gøre opmærksom på nødvendigheden af kommunernes ansvar i relation til privat rottebekæmpelse.
Privat rottebekæmpelse er, når andre end den kommunale rottebekæmpelse udfører en praktisk bekæmpelse af rotter – en R1 eller R2 autoriseret person. I dag har den enkelte kommune mulighed for at bestemme, om der må udføres privat rottebekæmpelse i kommune og her har langt de fleste kommuner valgt eller vil vælge at tillade privat rottebekæmpelse.
 
 
Ser vi på R1 autorisationen, så kender vi den jo fra sikringsordninger. Man skal som kommune her være opmærksom på, at selvom en virksomhed eller en borger har indgået en aftale om sikring mod skadedyr, så ligger der i den nye bekendtgørelse ikke et krav om, at den R1 autoriserede person er ansvarlig for rottebekæmpelse. Der kan være indgået en aftale alene baseret på den forebyggende indsats: bygningsgennemgang eventuelt suppleret med en ikke-giftig monitering for rotte- og museaktivitet. Dette kan ske uagtet om kommunen har valgt ikke at tillade privat rottebekæmpelse. En anden forandring i forhold til tidligere er, at den R1 autoriserede person kan indgå aftale om sikring og hvis kommunen tillader det, kan denne aftale også omfatte bekæmpelse. Denne aftale er ikke som tidligere afhængig af, at ejendomme er rottefri på tidspunkt for indgåelse.
 
 
En anden mulighed, hvis kommunen tillader privat rottebekæmpelse, er at man som borger i kommunen kan vælge en anden R1 autoriseret person til at foretage bekæmpelse af rotter fremfor kommunens egne rottebekæmpere. Tidligere kunne dette kun ske uden for kommunens åbningstid, i dag kan en borger, virksomhed etc. vælge for egen regning at få en anden R1 autoriseret til at lave bekæmpelsen.
 
 
Som nævnt så vil vi i 2019 se de første R2 autoriserede. De skal formentlig primært findes bl.a. enkeltmandsejede landbrugsvirksomheder. Med autorisationen får den R2 autoriserede mulighed for at bekæmpe rotter (og mus) på egen erhvervsejendom med brug af gift. Den R2 autoriserede skal dog ligesom den R1 autoriserede overholde de lovgivningsmæssige krav både med hensyn til anmeldelse, effektiv rottebekæmpelse, registrering af de lovpligtige oplysninger og de skal også overholde de af Miljøstyrelsen stillede krav til anvendelse af giften (antikoagulanterne). Før 2012 stod en del af disse potentielle R2’er også selv for bekæmpelsen, dog ulovlig rottebekæmpelse, i kraft af at man kunne få fat i de selv samme bekæmpelsesmidler uden at have en autorisation. Blot var disse midler godkendt til musebekæmpelse – men det var der jo ikke så mange der gik op i. Dengang tillod man også, det vi kalder permanent bekæmpelse, dvs. at giften blev udlagt forebyggende (og ikke altid placeret i giftkasser).
 
 
Hvad er det så, vi skal frygte ved at give dele af bekæmpelsen over til R2?
 
 
 •  At forebyggelse ikke sker i det nødvendige omfang?
 •  At vi får mere permanent udlægning af gift?
 •  At vi får utilstrækkelig bekæmpelse af rotter – ”høster” rotter.
 •  At vi vil få flere rotter med resistens overfor de anvendte gifte?
 •  At vi får flere utilsigtede forgiftninger (både primære og sekundære)?
 
 
Det er jo et lidt dystert scenarie! Men det behøver ikke gå så galt. Hvorfor skulle en R2 autoriseret person ikke kunne blive god til at lave bekæmpelse af rotter – han/hun er jo dagligt på ejendommen og kan nøje følge situationen.
Men som al anden bekæmpelse, kommunal som privat, så bliver den kun så god (læs effektiv) hvis vi følger op, bruger vores viden til at planlægge bekæmpelsen, tilretter bekæmpelsen efterhånden som den skrider frem (eller ikke skrider frem). Tilpasser bekæmpelsen efter resistensstrategien.
 
 
Og det er kommunerne der SKAL føre det nødvendige og lovpligtige tilsyn med, at den private rottebekæmpelse er effektiv og overholder de lovgivningsmæssige- og evt. kommunale krav. 
Det er en opgave som oftest ikke er blevet prioriteret i kommunerne. Er der overhovedet et behov for at føre dette tilsyn. Der er meget at komme efter!! I skal som kommune sikre jer, at en igangsat rottebekæmpelse er effektiv, dvs. at den har virkning. I skal også sikre, at der sker den nødvendige forebyggelse; renholdelse og rottesikring.
 
 
Hvad er det så man skal sikre med sit tilsyn?
 •  om der foretages musebekæmpelse med brug af giftstationer, hvortil rotter har adgang
 •             rottebekendtgørelsen træder nemlig i kraft hér
 •  om der foretages privat rottebekæmpelse uden forudgående anmeldelse til kommunen
 •  om der foregår rottebekæmpelse uden den nødvendige autorisation
 •  om der er udlagt gift i giftstationerne uden tegn på rotter og mus
 •  om der er udlagt ulovligt gift 
 •  om der er udlagt gift uden for giftstationer
 •  om der er udlagt gift i strid med resistensstrategien – er der f.eks sket en omlægning af bekæmpelsen i de tilfælde hvor bekæmpelsen strækker sig ud over 35 dage?
Husk ingen privat rottebekæmpelse kan påbegyndes uden at dette på forhånd er meldt til kommunen samt at der skriftligt er givet besked til kommunen om, at bekæmpelsen vil blive varetaget af en R1 eller R2 autoriseret person.
 
Find Miljøstyrelsens tidligere udsendte resistensstrategi HER 
 
 
 
AC Heiberg ønsker jer alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår. 
 
 
Husk at AC Heiberg kan bistå med kvalitetskontrol af privat- og kommunal rottebekæmpelse.
Klik HER for yderligere info
 
Læs mere om test for resistens hos rotter HER
 
www.ac-heiberg.dk